0120-000-2;  120.

Columbia Ski Jacket for Boys, size 2T. Checkered.

Columbia Ski Jacket, 2T